/Files/images/002.jpg

Дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні. (Закон України "Про дошкільну освіту" Ст. 4)

Основними завданнямизаконодавства України про дошкільну освіту є:

 • забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;
 • забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної
 • визначення змісту дошкільної освіти. (Закон України "Про дошкільну освіту" Ст.2)

Завданнями дошкільної освіти є:

 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;
 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 • здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї. (Закон України "Про дошкільну освіту" Ст. 7)

Роль сім'ї у дошкільній освіті

 1. Сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших закладах освіти або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.
 2. Відвідування дитиною закладу дошкільної освіти не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.
 3. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності (Закон України "Про дошкільну освіту" Ст. 8).

Напрямок роботи ЗДО "Казка" - "Культура добросусідства"

/Files/images/w0.png


Курс спрямований на відвернення міжнаціональних конфліктів, протидію розвиткові негативних етнічних стереотипів і зниження агресивності в суспільстві. Метою проекту є створення і впровадження в навчально-виховний процес інтегрованого курсу «Культура добросусідства» для етнічної просвіти дітей і дорослих, формування толерантних взаємовідносин між представниками різних етнічних і конфесійних груп. Назва курсу вдало передає його суть. «Культура добросусідства» передбачає формування у дітей високого рівня толерантності та пріоритетності загальнолюдських цінностей, наголошує на рівності всіх людей незалежно від статусу, етнічної та релігійної належності, вивчає спільне й відмінне у традиціях і культурах різних народів.

/Files/images/Children.png

Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний досвід.

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носить діагностично-прогностичний характер, базується на глибокому аналізі освітньо-виховного процесу.

Вихователь-методист організовує роботу методичного кабінету дошкільного закладу. Одним з головних завдань діяльності методичного кабінету ЗДО є організаціясистеми методичної роботи, спрямованої на удосконалення професійної майстерності, психолого-педагогічної культури педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації, активізації творчого потенціалу та збагачення досвіду.

/Files/images/unnamed (1).jpg/Files/images/unnamed.jpg

На 2020-2021 навчальний рік педагогічний колектив визначив такі пріорітетні завдання:

1. Продовжувати роботу з впровадження пізнавальних проєктів з дітьми дошкільного віку.

2. Вдосконалити роботу щодо формування духовно-моральних якостей та патріотичної свідомості вихованців у процесі музичних свят і розваг.

3. Розвивати соціальний досвід дошкільників як інструмент формування навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими.

4. Розширювати професійний світогляд та підвищувати рівень компетентності педагогів.

Згідно річного плану освітньо-виховної роботи у закладі проводяться:
- педагогічні ради:
 1. "Про завдання діяльності педагогічного колективу".
 2. "Формування у дітей партнерських навичок при спілкуванні з однолітками та дорослими засобами художньо-продуктивної діяльності"
 3. "Формування духовно-моральних якостей. патріотичної свідомості вихованців у процесі музичних свят і розваг"
 4. "Результати роботи педагогічного колективу за 2020-2021 навчальний рік"
- семінари та майстер-класи:
 1. Семінар-практикум "Ранкові зустрічі" як засіб формування навичок спілкування "
 2. Майстер-клас "Український вінок - символ нескінченності"
 3. Майстер-класи педагогів ЗДО "Вихователь може все що завгодно..."
- методичне обє'днання:

"Формування соціальних навичок ефективної взаємодії дошкільників: вчимося жити разом"

Теми проектів:

Осітній проєкт «Вчимося жити разом» (вересень-жовтень) вихователь Селіванова О.В.
Екологічний проєкт «Сортуємо сміття » (жовтень-листопад) вихователь Тимченко Н.Й.
Просвітницький проєкт «Традиції нашої групи» (жовтень-листопад)
вихователь Мичак К.П.
Творчий проєкт "Перлини українського фольклору" (листопад-грудень)
вихователь Сас Л.І.
Просвітницький проєкт «Традиції нашої родини» (листопад-грудень)
вихователь Гаранова В.Г.
Дослідницький проєкт «Спортивне життя моєї родини» (січень-лютий)
вихователь Задеривушко І.Ю.
Творчий проєкт "Математичні розфарбовування" (лютий-березень)
вихователь Швець С.І.
Дослідницький проєкт «Аптека під ногами» (квітень-травень) вихователь Хохлова А.П.
Освітній проєкт «Подорож до казки» (березень-квітень)
вихователь Будова О.Ю.

/Files/images/vospital.jpg

Реалізація курсу "Культура добросусідства"

в освітній діяльності закладу освіти

Україна – унікальна країна, яка межує з Росією, Білоруссю, Польщею, Словаччиною та Угорщиною, Румунією та Молдовою. Країна, що об’єднала понад 130 національностей і народностей, а її столиця – одна з найбільших і найстаріших міст Європи з багатим історичним минулим, бурхливим сьогоденням і квітучим майбуттям. Київ є найбільшим містом України і сьомим за чисельністю населення в Європі, де українці становлять більшість.
Київщина - це зелений комфортний мегаполіс для всіх меншин – росіян, євреїв, білорусів, поляків, вірмен, азербайджанців, татар, грузин, молдаван, циган та ін. За останніх десять років населення області зростає. До столиці спрямовано потік трудових мігрантів, вимушених переселенців. У зв’язку з цим особливого значення набуває проблема всебічної етнічної просвіти і прищеплення навиків толерантної взаємодії через мережу закладів освіти усіх рівнів, оскільки цей шлях є найбільш ефективним засобом попередження нетерпимості як етнічної, так і релігійної.
Єдиними, загально значимими цінностями для всіх народів, систем та культур є цінність людського життя, здоров’я, праця; добро, справедливість, краса, істина, свобода; цінність природи як основи життєдіяльності людини, запобігання екологічній кризі, збереження навколишнього середовища.
Сприйняття миру як єдиної системи багатогранних форм існування обумовлюють необхідність виховання у дітей таких людських якостей, як повага до інших культур, релігій, поглядів. Зростає пріоритет загальнолюдських цінностей. Засвоєння світової культури крізь призму національної допоможе сформувати світогляд майбутнього громадянина України, здатного діяти не тільки у своїй національній державі, але й у світі. Викладання курсу «Культура добросусідства» сприяє вихованню молодого покоління в дусі взаємоповаги, відвертості й толерантності.
Запропонований для дошкільних навчальних закладів програмно-методичний комплекс (ПМК)«Український віночок. Київщина»є першою частиною інтегрованого спеціального курсу «Культура добросусідства», який спрямований на навчання й виховання дітей багатонаціонального київського регіону.
Одним з першочергових завдань сучасної виховної політики є формування у дітей толерантної поведінки, зокрема етнічної й конфесійної толерантності. Відображаючи національну й релігійну своєрідність культур, педагоги повинні приділяти особливу увагу формуванню не тільки національної самосвідомості й базису особистісної культури, що означає, що дитина залучається до загальних людських цінностей, але й навиків поважного й толерантного ставлення до інших культур і релігій.
Толерантність, так само як і інші якості особистості, не закладена від природи, а формується поступово в ході соціалізації. Вона з’являється у дитини як під впливом загально соціальних умов, так і в результаті цілеспрямованої діяльності певних соціальних інститутів – родини, освітніх установ, установ додаткової освіти й засобів масової інформації. Оскільки до 4 років у дитини з’являються перші ознаки етнічної ідентичності, саме в цьому віці доцільно починати роботу з формування етнічної й конфесійної толерантності.
«Український віночок. Київщина» – перша частина програми «Культура добросусідства», що орієнтована на дітей середнього та старшого дошкільного віку, які відвідують дошкільні навчальні заклади.
Мета програмно-методичного комплексу «Культура добросусідства»–виховання у дитини пошани до батьків, їх культурної самобутності; до мови й національних цінностей країни мешкання і країни походження; до культур, відмінних від її власної; підготовка дитини до свідомого життя в демократичному суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру, толерантності, дружби між усіма народами, етнічними, національними й релігійними групами.
Досягнення мети потребує вирішення таких завдань:
1. виховання основ духовної культури, формування морально-етичного ставлення:
- до сім'ї, рідного будинку, міста (села чи селища), Батьківщини;
- до природи рідного краю;
- до мови, історії й культурної спадщини свого народу й людей, серед яких мешкає дитина;
2. спонукання дитини до прояву співчуття, дбайливого ставлення, уважності до рідних і близьких людей, до друзів і однолітків, зокрема представників різних національностей і релігій, до тих, хто піклується про неї в дитячому садку, вдома, хто сам потребує її уваги;
3. виховання шановливого ставлення до людей і результатів їх праці, рідної землі, державної символіки й етнічних символів, традицій, до державних і релігійних свят;
4. виховання шанобливого ставлення не тільки до своєї етнічної групи, але й пошани, симпатії, добрих почуттів до людей інших національностей, почуття власної гідності й толерантності;
5. ознайомлення з особливостями мови, побуту і традиціями людей, що мешкають на Київщині, зокрема із сімейними й релігійними звичаями, народним етикетом, традиціями гостинності;
6. навчання етики міжнаціонального спілкування й «культури миру»;
7. формування активної громадянської позиції, почуття патріотизму, національної гордості, позитивного ставлення до різноманітності культур;
8. створення умов для краєзнавчої й народознавчої роботи в закладах дошкільної освіти.
/Files/images/1409235063_ds.png

Рекомендовані програми для дошкільних закладів - wym-1535613694872

Кiлькiсть переглядiв: 1257

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.